Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Search > Advanced

Avansert søk


Møte i regional- og næringsutvalet

Tysdag 6. desember er det møte i regional- og næringsutvalet. Støtte til prosjektet Vekst i stordal og støtte til den biomarine klynga Blue Legasea er blant sakene utvalet skal behandle. 

Les meir

Ei reiselivsnæring i vekst gir verdiskapingseffekt

Tala peiker oppover for reiselivsnæringa i Møre og Romsdal. –Reiseliv er faktisk verdas største næring, den er i sterk vekst, og er forventa å vekse betydeleg framover, seier Ragna Brenne Bjerkeset, assisterande regional- og næringssjef i Møre og Romsdal fylkeskommune.

Les meir

Søk støtte til vassmiljøtiltak

Møre og Romsdal fylkeskommune arbeider for å betre miljøtilstanden i bekkar, elver, innsjøar og andre vassførekomstar. Vi inviterer kommunar, vassområdeutval, organisasjonar og private til å søke støtte til gode tiltak. 

Les meir

Nytt EU- prosjekt om grøn transport i distrikta

Hydrogen til bruk i bussar og til lange ferjestrekninger - teknologien har vi, men er det lønsamt? Dette skal fylkeskommunen saman med Vindenergisenteret på Smøla og Smøla Nærings- og kultursenter finne ut av i samarbeid med seks andre land i eit nytt EU-prosjekt.

Les meir

Fordelte 77,4 millionar til ti kommuner

Tysdag denne veka vedtok Nærings- og miljøutvalet fordeling av kompensasjonsmidlar for auka arbeidsgivaravgift (RDA) på 77,4 millioner kroner til ti kommuner i Møre og Romsdal.

Les meir

-Vi er i gang!

Tysdag 13. februar var det avspark for prosjektet «Reiseliv, mat og kultur». Internasjonale trendar, suksesshistorier og inspirasjon møtte dei om lag 150 deltakarane.  

Les meir

Fullt hus før kick-off for reiseliv, mat og kultur

Tysdag 13. februar går startskotet for ei treårig satsing på reiseliv, mat og kultur i Møre og Romsdal, med ei inspirerande og lærerik fagsamling på Quality Hotel Alexandra. 

Les meir

Studietur til Sverige

Smøla kommune, Kristiansund kommune og fylkeskommunen har vore på studietur til byen Sandviken i Gävleborg for å hente og dele erfaring om energi, transport, innovasjon og regional utvikling. 

Les meir

Vil du lære meir om korleis organisasjonen din kan bruke EØS-midlar?

Vi inviterer lag, organisasjonar, frivillig-sentralar og kulturkontor i Møre og Romsdal til informasjonsmøte om moglegheiter til samarbeid som ligg i EØS-midlane. 

Les meir

Tilrettelegging og samordning av etablerarhjelp suksessfaktorar

Møre og Romsdal fylkeskommune si etablerarsatsing gjennom entreprenørskapsprogrammet hoppid.no har gitt positive verknader
gjennom betre tilrettelegging og samordning av verkemiddel for etablerarar.

Les meir