Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Search > Advanced

Avansert søk


Plan- og byggjesak

Jamfør gjeldande forskrifter til Lov om kulturminner er fylkeskommunen delegert ansvaret for å ivareta dei samla verneinteressene knytt til kulturminne i plan- og utbyggingssakar. Vi uttalar oss mellom anna til følgende planer etter  plan- og bygningsloven: reguleringsplaner (område- og detaljregulering), kommuneplaner, kommunedelplaner, konsekvensutgreiingar, konsesjonssøknader og søknader om dispensasjon. Fylkeskommunen kan i slike saker krevje at det foretas arkeologiske registreringer forut for en eventuell godkjenning, jamfør kulturminneloven § 9. Alle kulturminner eller spor etter menneskelig virksomhet frå før reformasjonen, det vil si før år 1537, er automatisk fredet etter § 4 i Lov om kulturminner (kulturminneloven).

Økonomiseksjonen

Møre og Romsdal fylkeskommune har eit driftsbudsjett på om lag 3,8 mrd. kroner og eit investeringsbudsjett på om lag 1,6 mrd. i 2018. Det er om lag 2500 fast tilsette i Møre og Romsdal fylkeskommune. I sentraladministrasjonen som held til i Molde, er det økonomiseksjonen som tek hand om dei sentrale økonomiske driftsfunksjonane, m.a. budsjett, rekneskap, løn, låne- og finansforsvaltning.

   
   

Økonomiseksjonen har 12 tilsette.

Rapportering

Her finn du rutinane for rapportering i rekneskapsåret 2018:

Budsjett

Her finn du ulike skjema når det gjeld budsjett.

treårig driftstilskot

Økonomi

Møre og Romsdal fylkeskommune har eit driftsbudsjett på om lag 3,8 mrd. kroner og eit investeringsbudsjett på om lag 1,6 mrd. i 2018. Det er om lag 2500 fast tilsette i Møre og Romsdal fylkeskommune. I sentraladministrasjonen som held til i Molde, er det økonomiseksjonen som tek hand om dei sentrale økonomiske driftsfunksjonane, m.a. budsjett, rekneskap, løn, låne- og finansforsvaltning.